Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu Konsolidacja kredytów S.O.S., w ramach którego Financial PROFIT zamieszcza informacje z zakresu tematyki kredytowej, bankowej i finansowej.

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
Financial PROFIT – oznacza firmę Financial PROFIT Michał Fastyn Sp. k., będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu;
Serwis – oznacza serwis tematyczny o nazwie Konsolidacja kredytów S.O.S.;
Zasoby Serwisu – oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje, porady i artykuły;
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. ZOBOWIĄZANIA FINANCIAL PROFIT
Financial PROFIT zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu Konsolidacja kredytów S.O.S. na czas nieoznaczony. Dostęp do zasobów serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji.

IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Treści udostępniane w serwisie podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego i nie mogą być bez pisemnej zgody Administratora wykorzystywane przez Użytkowników w celach komercyjnych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Financial PROFIT oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
2. Wszelkie informacje publikowane w serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego lub kredytowego. Użytkownicy przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją indywidualną sytuację majątkową i potrzeby oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy. Financial PROFIT nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść komentarzy zamieszczanych przez siebie w serwisie.
4. Financial PROFIT nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
5. Financial PROFIT nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych w serwisach Partnerów współpracujących z serwisem Konsolidacja kredytów S.O.S. oraz na stronach prezentowanych w zakładce Ciekawe linki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie jego aktualnej wersji na stronach WWW serwisu.
2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt.