Słowniczek pojęć kredytowych

Bankowy tytuł egzekucyjny – zgoda na natychmiastową windykację należności w razie niespłacenia długu, którą podpisujemy biorąc kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej SA, instytucja prowadząca rejestr wszystkich polskich kredytobiorców oraz gromadząca informacje na temat terminowości spłat rat zaciągniętych przez nich kredytów i pożyczek (także niektórych pozabankowych), a także terminowej obsługi kart kredytowych i debetów.

Cel kredytowania – cel, dla którego staramy się o finansowanie w banku, np. cel dowolny lub cel konsolidacyjny.

Dłużnik – osoba zobowiązana do określonego świadczenia na rzecz wierzyciela, w przypadku kredytów dłużnikiem jest kredytobiorca.

Dokumentacja kredytowa – dokumenty wymagane przez bank do podjęcia decyzji kredytowej, w przypadku ubiegania się o o kredyt konsolidacyjny zasadniczo dzielimy je na dokumenty osobowe, dokumenty nieruchomości (wymagane tylko przy kredycie zabezpieczonym hipoteką) i dokumenty dotyczące spłacanych zobowiązań.

Hipoteka – forma zabezpieczenia wierzytelności banku, powstaje z chwilą dokonania wpisu w IV dziale księgi wieczystej właściwej dla danej nieruchomości.

Konsolidacja kredytów – łączenie kilku zobowiązań finansowych w jeden kredyt gotówkowo-konsolidacyjny lub hipoteczny z niższą ratą (dzięki niższemu oprocentowaniu i/lub dłuższemu okresowi kredytowania).

Księga Wieczysta – prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych urzędowe rejestry określające stan prawny nieruchomości. Do Księgi Wieczystej nieruchomości wpisuje się informacje dotyczące prawa własności, użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych obciążających daną nieruchomość, takich jak hipoteki, spółdzielcze prawa do lokalu, użytkowanie czy służebności.

LTV – współczynnik wartości kwoty udzielanego kredytu lub pożyczki hipotecznej do wartości nieruchomości bądź ceny jej sprzedaży.

Maksymalna kwota kredytu – wysokość kredytu, jaką można uzyskać w danym banku, ograniczana poprzez zdolność kredytową klienta oraz w przypadku kredytów zabezpieczonych wartość nieruchomości.

Marża – stała wartość wyrażona w punktach procentowych, będąca obok stopy referencyjnej składnikiem oprocentowania kredytu.

Należność wymagalna – należność, która zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu powinna być już przez klienta zapłacona.

Okres kredytowania – okres spłaty kredytu.

Operat szacunkowy – dokument zawierający wycenę nieruchomości, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego z uprawnieniami.

Oprocentowanie nominalne – wartość oprocentowania kredytu wyrażona w punktach procentowych, nie uwzględniająca żadnych dodatkowych kosztów kredytu, takich jak prowizje czy ubezpieczenia.

Oprocentowanie stałe – rodzaj oprocentowania kredytów, który zakłada, że oprocentowanie nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy kredytowej.

Oprocentowanie zmienne – rodzaj oprocentowania kredytów stosowany niemalże we wszystkich kredytach długoterminowych, który zakłada, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy zależne jest od marży kredytu i zmiennego wskaźnika rynkowego (np. WIBOR).

Rata kapitałowa – część raty kredytu, która po zapłaceniu raty jest odejmowana od kapitału i pomniejsza nasze zadłużenie w stosunku do banku.

Rata odsetkowa – część raty kredytu, która stanowi zarobek banku.

Raty malejące – rodzaj rat, który zakłada, że część kapitałowa jest stała, a część odsetkowa zmniejsza się z każdą kolejną ratą.

Raty równe (annuitetowe) – rodzaj rat, który zakłada, że kredytobiorca zobowiązany jest do płacenia rat o stałej wysokości przez cały okres kredytowania.

Refinansowanie kredytu – operacja polegająca na zamianie jednego kredytu na inny, docelowo korzystniejszy dla klienta.

Rejestr dłużników – instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach (np. BIG czy KRD).

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu, całkowity koszt kredytu wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Saldo kredytu – stan aktualnego zadłużenia klienta wobec banku, z tytułu zaciągniętego kredytu.

Stopa referencyjna – druga obok marży banku składowa oprocentowania kredytu (np. WIBOR).

Ubezpieczenie kredytu – dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu, oferowane zazwyczaj w postaci ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu klientowi należy się zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony.

Umowa kredytowa – umowa zawierana pomiędzy bankiem a klientem, na mocy której bank wypłaca pieniądze i staje się wierzycielem, a kredytobiorca staje się dłużnikiem i jest zobowiązany do zwrotu długu w ratach.

Upadłość konsumencka – upadłość, którą mogą ogłosić raz na 10 lat jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które w długi popadły wyłącznie na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich zdarzeń losowych.

Wakacje kredytowe – możliwość czasowego zaprzestania przez klienta spłacania kredytu (np. 3 miesiące), bez konieczności podawania przyczyn.

WIBOR – wskaźnik WIBOR nazywany jest potocznie ceną pieniądza w Polsce, oznacza stopę procentową, na jaką banki pożyczają sobie złotówki. WIBOR jest wskaźnikiem zmiennym oprocentowania kredytów udzielanych z PLN, dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym.

Wierzyciel – uprawniony do otrzymania świadczenia od dłużnika, w przypadku kredytów wierzycielem jest bank.

Wycena nieruchomości – oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu, wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego z uprawnieniami.

Zdolność kredytowa – wyliczana przez banki zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu razem z odsetkami, to głównie od zdolności kredytowej zależy maksymalna kwota kredytu jaką możemy uzyskać w banku.